Rada rodziców

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych

 w Grodkowie


ul. Krakowska 20, 49-200 Grodków

87 8870 0005 2001 0030 3778 0001

Bank Spółdzielczy Grodków

PLAN PRACY RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRODKOWIE
 NA ROK SZKOLNY 2020/21

L P.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Organizacja pracy Rady Rodziców

1. Wybory Rad Oddziałowych
i Prezydium Rady Rodziców

Do 30.09.2020

Przewodniczący zebrania
Dyrektor

2.  Opracowanie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021
i ustalenie wysokości składki na „Radę Rodziców”

Październik/listopad

Rada Rodziców,   Dyrektor Szkoły

3.  Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok 2019/2020
w zakresie:
-  działalności programowej,
-  działalności finansowej

30.09.2020

Przewodnicząca Rady Rodziców

4.Sprawozdanie z pracy RR w roku szkolnym 2020/2021

Czerwiec 2021

Przewodnicząca Rady Rodziców

2.

Udział Rady Rodziców      
w pracy wychowawczej szkoły

1. Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców do planu pracy szkoły, analiza Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego szkoły

październik 2020

Rady klasowe Rodziców

2. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych szkoły

Według potrzeb

Rada Rodziców

3. Opiniowanie pracy nauczyciela
w przypadku ich awansu zawodowego

Według potrzeb

Rada Rodziców

4. Wnoszenie uwag
i propozycji do Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego szkoły oraz udział
w realizacji tego  programu.

Cały rok

Rada Rodziców

5.  Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych
 i instytucji do współpracy ze szkołą (sponsorzy)

Cały rok

Rada Rodziców

6. Współpraca
z organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym

Cały rok

Rada Rodziców

7. Współuczestniczenie w opracowaniu
i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnie zagrażających bezpieczeństwu uczniów

Początek roku szkolnego

Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców

3.

Udział rodziców
w organizacji życia społeczności uczniowskiej

1. Pomoc rodziców
w organizacji imprez
i uroczystości okolicznościowych

Zgodnie
z kalendarzem imprez
i uroczystości szkolnych

Klasowe Rady Rodziców,
wychowawcy klas

2. Współudział
w organizacji zebrań rodziców, a także warsztatów  dla rodziców

Zgodnie
z harmonogramem zebrań rodziców

Rada Rodziców,
z-ca dyr., wych.  klas

3. Pomoc w organizacji wycieczek i  imprez klasowych oraz  opieka nad uczniami w czasie ich trwania

Według  potrzeb

Rady Klasowe Rodziców, wychowawcy

4. Współudział
w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności dzieci
i młodzieży

Według  potrzeb

Rada Rodziców,  rady oddziałowe klas

4.

Działalność finansowa Rady Rodziców

1. Planowanie wydatków finansowych

Cały rok

Rada Rodziców,
Dyrektor Szkoły

2. Pozyskiwanie funduszy Rady Rodziców

Cały rok

Rada Rodziców

3. Zakup
nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów

Czerwiec 2021

Przewodniczący RR

4. Dofinansowanie wycieczek, uroczystości okolicznościowych, konkursów itp.

Cały rok

Przewodniczący RR

5. Zakup pomocy dydaktycznych

W zależności od posiadanych środków

Przewodniczący RR

5.

Udział rodziców
w pracach społeczno-użytecznych na rzecz Szkoły

 

Wg potrzeb

Rada Rodziców
i ogół rodziców

6.

Współpraca
z fundacjami

Współpraca z Fundacją „Wolność i Demokracja”

Cały rok

Rada Rodziców   
 i ogół rodziców

© 2021 Tomasz Tomaszewski. All Rights Reserved.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM