Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ

Początki oświaty rolniczej w Grodkowie formalnie sięgają roku 1948 kiedy to Powiatowy Inspektor Oświaty Rolniczej za zgodą jednostki nadrzędnej podjął decyzję o utworzeniu Średniej Szkoły Rolniczej. Pierwszym kierownikiem szkoły była Pani Maria Ośliślok.

Szkoła funkcjonowała dwa lata i w roku 1950 została przekształcona w Szkołę Praktyków Specjalistów Mechaniki Rolnej, która po rocznej działalności 1 września 1951 roku została przekształcona w Liceum Mechaniki Rolnej.

Szkoła posiadała 2 oddziały klasy pierwszej do których uczęszczało 90 uczniów. Pierwszym dyrektorem został Pan Kazimierz Węgrzyniak.

Była to pierwsza pełna szkoła średnia kończąca się maturą i w późniejszych latach datę jej utworzenia przyjęto umownie za początek działalności naszej szkoły.

W okresie tym powołano Szkolne Gospodarstwo Rolne oraz Warsztaty Szkolne.

W roku 1954 przeprowadzono pierwszą maturę - do klasy maturalnej uczęszczało 20 uczniów - do egzaminu dojrzałości dopuszczono 19 osób, zdało egzamin 18 uczniów.

Pierwsze lata funkcjonowania szkoły były bardzo trudne - startowano właściwie z niczego. Pusty budynek szkoły, który niczym nie przypominały pomieszczeń dydaktycznych, warsztaty szkolne to zwykła szopa w której kiedyś mieścił się zakład stolarski.

Już jednak w 1961 r. z okazji obchodów 10 - lecia szkoły zaproszeni goście i absolwenci, uczestniczący w pierwszym Zjeździe Absolwentów mogli podziwiać spory dorobek dydaktyczny i wychowawczy. Uroczystości odbyły się w nowo wybudowanej hali warsztatowej.
Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar.

Szkoła od chwili powstania związana jest z mechanizacją rolnictwa a w ostatnich latach - z techniką w gospodarce żywnościowej.

Kolejne lata funkcjonowania szkoły to stały jej rozwój zarówno pod względem liczby uczniów jak i rozbudowy bazy dydaktycznej.

W okresie kierowania szkołą przez dyrektora Mieczysława Linarda rodzi się myśl podjęcia rozbudowy szkoły. Myśl ta rozwijała się za czasów dyrektorów Jana Piecucha i Bohdana Górznego, budowę rozpoczął dyrektor Jerzy Woźniczka, a zakończył dyrektor Janusz Kowalski.

Tak wiec w 1971 roku zakończono budowę największej w dotychczasowej historii szkoły inwestycji - oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ul. Krakowskiej o 16 pracowniach przedmiotowych, salę gimnastyczną, internat na 120 miejsc wraz ze stołówką, rozbudowano pomieszczenia warsztatów szkolnych. Uroczystość otwarcia zbiegła się z obchodami 20-lecia szkoły i II Zjazdem Absolwentów.

Nowa siedziba szkoły stworzyła dogodne warunki do dalszego jej rozwoju. Powstają nowe typy szkół i nowe kierunki kształcenia. Prowadzi to do powołania w roku 1976 Zespołu Szkół Rolniczych.

Rok 1978 przynosi kolejne zmiany organizacyjne. Decyzją władz wojewódzkich do naszego Zespołu Szkól Rolniczych zostaje włączone Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie i szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół w Grodkowie.
Liczba uczniów i słuchaczy gwałtownie wzrasta osiągając poziom około 1200 osób.

Dorobek szkoły jest już znaczący. Szereg pracowni i wydziałów warsztatowych jest doskonale wyposażonych.
Tworzony jest system pracowni przedmiotowych, postępuje szybka modernizacja i wzbogacanie technicznej bazy dydaktycznej.

Bogato są już wyposażone pracownie: pojazdów rolniczych, maszyn rolniczych, technologii, rysunku technicznego, chemii, rolnictwa, historii i języka rosyjskiego, fizyki i biblioteka szkolna.

Powszechne prowadzenie prac dyplomowych w ramach egzaminów zawodowych dostarczyło wielu cennych pomocy dydaktycznych do przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych.

Koniec lat 80 przynosi zasadnicze zmiany ustrojowe w kraju. Aktywnie uczestnicząc w budowaniu nowego ładu staraliśmy się w sposób maksymalnie spokojny realizować proces dydaktyczno-wychowawczy.

Kolejna zmiana w organizacji szkoły następuje w roku 1991. Z Zespołu Szkół zostaje wyłączone Liceum Ogólnokształcące a szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Grodkowie.

Następują istotne zmiany programowe w istniejących szkołach oraz powstają nowe:

 • Liceum Ekonomiczne,
 • Liceum Agrobiznesu,
 • Liceum Techniczne.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dniem 1 września 1997 roku następują dwie ważne zmiany organizacyjne:

 • szkoła otrzymuje nową nazwę - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, oraz
 • powołana zostaje w naszej szkole nowa jednostkę oświatowa pod nazwą - Centrum Kształcenia Praktycznego.

Po tej zmianie organizacyjny szkoły przedstawiał się następująco:

W skład Zespołu wchodzą:

 • 5 - letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły podstawowej.
  Kształcące w specjalizacji - organizacja obrotu sprzętem rolniczym,
 • 3 - letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zasadniczej.
  Kształcące w specjalizacji - eksploatacja maszyn rolniczych,
 • 5 - letnie Liceum Ekonomiczne na podbudowie szkoły podstawowej.
  Kształcące w specjalizacji - finanse i rachunkowość,
 • 5 - letnie Liceum Agrobiznesu na podbudowie szkoły podstawowej.
  Kształcące w specjalizacji - technika w gospodarce żywnościowej,
 • 4 - letnie Liceum Techniczne na podbudowie szkoły podstawowej.
  O profilu - ekonomiczno-adaministracyjnym,
 • 3 - letnia Szkoła Zasadnicza na podbudowie szkoły podstawowej.
  Kształcąca w zawodzie - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
  O kierunku technika w gospodarce żywnościowej

Zespół liczył wówczas 20 oddziałów, w których uczyło się około 600 uczniów. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą prowadziło 42 nauczycieli posiadających wymagane prawem oświatowym kwalifikacje.

Prowadzona była nauka języków obcych w trzech grupach językowych : angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Szkoła posiada bibliotekę zawierającą około 20 tysięcy woluminów oraz czytelnię wyposażoną w podręczny księgozbiór - słowniki, encyklopedie, poradniki, czasopisma. W czytelni prowadzona jest projekcja kaset video z nagraniami lektur szkolnych, programów historycznych i kulturalnych.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie:

 • zajęć warsztatowych prowadzonych we własnych warsztatach szkolnych,
 • praktyk zawodowych organizowanych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • nauki jazdy na ciągniku, samochodzie i kombajnie

Absolwenci naszych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe.

Szkoła, wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, podejmuje liczne działanie organizacyjno - programowe zmierzające do unowocześnienia profilu kształcenia w poszczególnych typach szkół.

Przedstawiłem państwu zmiany organizacyjne jakie miały miejsce w dotychczasowej historii naszej szkoły. Informacje te pragnę uzupełnić zmianami planowanymi do wdrożenia w najbliższym okresie.

Decyzją Rady Powiatu Brzeskiego do naszej szkoły zostaje z dniem 1 września 2001 roku włączony Zespół Szkół Zawodowych w Grodkowie mieszczący się dotychczas przy ul. Otmuchowskiej.

W nowym roku szkolnym nie będzie naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Szkoła będzie się przygotowywała do wprowadzenia w roku 2002/2003 nowych typów szkół ponadgimnazjalnych przewidzianych w założeniach reformy oświaty.

Będą to 3 letnie Licea Profilowane oraz nowe typy 2 letnich szkól zawodowych. W nowym roku szkolnym przewidywane jest również wprowadzenie nowej matury.

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiła zmiana nazwy zespołu na Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, w roku następnym nazwa uległa jeszcze jednej zmianie i ostatecznie zespół uzyskał nazwę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie.

Od września 2017 roku oferta szkoły została poszerzona o nowe zawody: Technikum hotelarskie i Technikum logistyczne. Reforma szkolnictwa zawodowego zmodyfikowała także strukturę całego zespołu. Jedną z ważniejszych zmian było przemianowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej na Branżową Szkołę I stopnia. Po tych zmanach struktura zespołu składa się z następujących szkół:

 • 4 - letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki na podbudowie gimnazjum.
 • 4 - letnie Technikum Pojazdów Samochodowych na podbudowie gimnazjum.
 • 5 - letnie Technikum Informatyczne na podbudowie szkoły podstawowej.
 • 4 - letnie Technikum Informatyczne na podbudowie gimnazjum.
 • 5 - letnie Technikum Ekonomiczne na podbudowie szkoły podstawowej.
 • 4 - letnie Technikum Hotelarskie na podbudowie gimnazjum.
 • 5 - letnie Technikum Logistyczne na podbudowie szkoły podstawowej.
 • 3 - letnia Szkoła Branżowa I stopnia  na podbudowie szkoły podstawowej.

Dotychczasowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły są wynikiem powszechnego zainteresowania nauczycieli problematyką postępu pedagogicznego, co znajduje odbicie w stałej modernizacji pracowni przedmiotowych i wydziałów warsztatów szkolnych, wzbogacaniu szkoły w techniczne środki dydaktyczne oraz pomoce naukowe wykonywane przez uczniów.

Wychodząc naprzeciw założeniom reformy systemu edukacji nauczyciele od paru lat przygotowują się do realizacji nowych zadań poprzez szerokie uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia umożliwiających podwyższenie, rozszerzenie lub zmianę posiadanych kwalifikacji.

INTERNAT

Początki działalności internatu sięgają 1951 roku. W budynku szkolnym urządzono internat męski, a żeński w budynku przyległym do warsztatów szkolnych (obecnie budynek przy stolarni i pracowni pojazdów),

W październiku 1952 roku internaty męski i żeński otrzymały mową siedzibę w miejscowości Nowa Wieś Mała położonej w pobliżu Grodkowa.

Sytuację w jakiej pracował nowy internat dosadnie i humorystycznie charakteryzuje notatka z roku 1956 zapisana w kronice szkoły "...Nie było również samochodu dostawczego jedynie wózek zamknięty zbudowany specjalnie do tego celu w warsztatach szkolnych zaprzężony w starego i upartego konia".

Warunki zamieszkania i pracy w internacie uległy wyraźnej poprawie po przeprowadzonym w roku 1966 remoncie budynku.

4 i 5 października 1971 r. to data przeprowadzki młodzieży do nowego internatu przy ul. Krakowskiej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, to "szczęście" spotkało głównie młodzież 5-letniego Technikum i tylko wybrańców Szkoły Za-sadniczej. Reszta musiała pozostać w starym budynku w Nowej Wsi Małej.

W latach 70-tych internat tętnił życiem. Młodzież uczyła się, bawiła, pracowała - wspomagała stołówkę internatową, pracując w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym, dbała o zagospodarowanie terenów wokół nowej szkoły i internatu.

W ramach ogólnopolskiego programu tworzenia właściwych warunków rozwoju młodzieży, działały w internacie grupy zainteresowań:

 • turystyczna,
 • zespół taneczny i muzyczny,
 • radiowęzeł,
 • koło teatralne i żywego słowa
 • liczne sekcje sportowe.

Odbywały się liczne spotkania z ciekawymi ludźmi: z kręgu kultury, sztuki, dziennikarzami, aktorami, naukowcami, pisarzami.
Gośćmi naszymi byli między innymi Mikołaj Kozakiewicz, Krzysztof Kąkolewski, Harry Duda, i inni).

Aktywna postawa i zaangażowanie zespołu wychowawców i samorządu mieszkańców stwarzały korzystne warunki do tworzenie tradycji tego internatu.

Od 1975 r. wprowadzono obrzęd "otrzęsin", który budził wiele emocji wśród "kotów" i "starszych", z pieczonym baranem, jako gwoździem programu i słynnym "torem przeszkód". Ten zwyczaj przetrwał wiele lat i wszedł do programu corocznych imprez organizowanych w internacie.

Do kalendarza stałych imprez, obchodzonych zawsze uroczyście, należały rów-nież: Andrzejki, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Nauczyciela i Dzień Kobiet, Mikołajki, Powitanie Wiosny, Pożegnanie Maturzystów, Wieczornica "Płonąca Świeca".

Praca internatu była wysoko oceniana zarówno przez dyrekcję szkoły jak i zewnętrzny nadzór pedagogiczny działający na szczeblu województwa i kraju.

Aktywne, ciekawe i bardzo często nowatorskie formy pracy wychowawczo-opiekuńczej zostały dostrzeżone i wysoko ocenione w ramach Wojewódzkiego Współzawodnictwa Międzyinternatowego przynosząc naszemu internatowi w roku 1977 i 1978 zaszczytne I miejsce.

Ponadto w roku 1977 internat zajął II miejsce w Ogólnopolskim Współzawodnic-twie Internatów Szkól Rolniczych.

Kolejnym wysokim wyróżnieniem było przyznanie w czerwcu 1989 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej tytułu "Internat przodujący w samorządności" uzyskanego w Krajowym Konkursie Internatów Szkół Rolniczych i Leśnych.

4 listopada 1979 roku w internacie zorganizowano XIII Zjazd Samorządów Młodzieżowych i Internatowych, na którym dokonano podsumowania Ogól-nopolskiego Współzawodnictwa Internatów prowadzonego pod hasłem "Internat Twoim Domem". Nasz internat zdobył I miejsce.

Przedstawione wyżej osiągnięcia stanowią sukces Pani Marii Sudół, kierowniczki internatu, grona wychowawców i samorządu mieszkańców

W latach 1979 - 1982 w internacie mieszkała młodzież nigeryjska kształcąca się w naszej szkole. Ich pobyt stanowił nowe wyzwanie organizacyjne i wychowawcze, któremu wychowawcy i mieszkańcy internatu, ku ogólnemu zadowoleniu, sprostali, Podziękowania przekazał osobiście ambasador Nigerii obecny na uroczystościach z okazji XXI rocznicy powstania Federalnej Republiki Nigerii, którą to uroczystość zorganizowali Nigeryjczycy w naszym internacie.

Lata 80-te to czas współzawodnictwa, licznych kontaktów towarzyskich i spor-towych z młodzieżą internatową z innych miast.
Szczególnie sympatyczna współpraca łączyła nas z internatami z: Nysy, Brzegu, Polanowic, Żłobizny, Prudnika, Chróściny Nyskiej.
Na takich spotkaniach oprócz zabawy była okazja do zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych, sportowych, zawodowych, swojej wiedzy o regionie, jego kulturze i historii.

Wyrazem uznania dla wyników pracy wychowawczo - opiekuńczej naszego inter-natu było zorganizowanie w Grodkowie w maju 1988 roku krajowej narady nauczycieli metodyków połączone z prezentacją naszych osiągnięć.

Organizatorem narady był Centralny Ośrodek Metodyczny w Brwinowie. O wrażeniach uczestników narady świadczą liczne wpisy do kroniki internatu z wyrazami sympatii, podziwu i uznania dla naszych dokonań.

W roku 1988 następuje zmiana na stanowisku kierownika internatu - funkcję obejmuje Pani Aleksandra Wilk-Przybylska.

Rok 1989 przynosi kolejny sukces - I miejsce w Krajowym Konkursie Internatów Szkół Rolniczych i Leśnych zorganizowanym pod hasłem - "Internat Przodujący w Samorządności".

W okresie lipca i sierpnia 1997 r. organizowaliśmy pomoc dla powodzian z okolicznych wsi. W internacie mieszkało około 60 powodzian.

Prowadziliśmy całodobowe dyżury wychowawców i pracowników kuchni, zapewniając wyżywienie, pomoc i opiekę szczególnie dzieciom, ludziom starym i chorym. Przygotowywane były również posiłki dla służb niosących pomoc powodzianom.

Od 1999 roku stan młodzieży w internacie znacznie się zmniejszył. Odeszli wychowawcy i pracownicy obsługi. W roku 2001 funkcjonuje właściwie tylko stołówka dla uczniów i pracowników.
Kończy się kolejny piękny etap w działalności tej szkoły.
Wychowawcza i opiekuńcza rola internatu przechodzi do historii.

 

Warsztaty Szkolne

Warsztaty szkolne rozpoczęły działalność w roku 1951 i miały stanowić bazę dydaktyczną do nauczania praktycznego.

W pierwszych latach nie przedstawiały się imponująco. Stary, zniszczony budynek przypominał raczej barak niż budynek dydaktyczny. Wyposażenie było bardzo skromne.

Według kroniki inwentarz warsztatów stanowiło kilka poniemieckich ciągników, 2 stoły ślusarskie, 1 kowadło, miech kowalski, parę młotów, hebli, siekier i to właściwie koniec. Zajęcia praktyczne prowadziło początkowo dwóch nauczycieli a w następnym roku sześciu.

Od chwili powstania warsztatów dyrekcja szkoły zabiegała o ich rozbudowę i unowocześnienie.

Działania te doprowadziły do budowy nowych warsztatów które rozpoczęły działalność w 1958 roku. W zagospodarowaniu nowych pomieszczeń ofiarnie pracowała młodzież i nauczyciele.

Od pierwszych lat warsztaty prowadziły działalność produkcyjno-usługową. Początki były jednak skromne.

W roku 1970 Warsztaty Szkolne uzyskały status gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej.

Inicjatorem utworzenia tegoż gospodarstwa był Pan Bohdan Rutkiewicz, który pełnił obowiązki kierownika warsztatów.

Jeszcze w roku 1970 w warsztatach zatrudnionych było jedynie 6 pracowników produkcyjnych (4 stolarzy 1 tokarz, 1 pracownik stacji diagnostycznej) a wartość rocznej produkcji wynosiła 7 milionów zł.

Ale po rozbudowie warsztatów w 71 roku dokonanej razem z budową nowej szkoły, wyniki finansowe i produkcyjne znacznie wzrastają.

W roku 1978 r. zatrudnienie wzrosło do 48 pracowników produkcyjnych a wartość rocznej produkcji przekracza 12 milionów zł.

Następuje bardzo dynamiczny rozwój warsztatów. Realizowane są nowe zadania produkcyjne i usługowe. Modernizowane są stanowiska dydaktyczne i produkcje. Warsztaty wykonują liczne zadania remontowe na rzecz szkoły.

Rozwija się dział samochodowy warsztatów. Powstają nowe pomieszczenia Stacji Diagnostycznej i stanowiska napraw samochodów.

W latach 1970-1988 warsztaty podjęły współpracę z brzeskim Agrometem i w kooperacji z nim produkowały części do maszyn rolniczych.

Od 1 września 1988 r. stanowisko kierownika warsztatów szkolnych objął Pan Zdzisław Gmyrek.

Zmiany ustrojowe i gospodarcze w kraju stworzyły nową sytuację w działal-ności warsztatów.

W tym czasie zaprzestano dofinansowywania działalności warsztatów w zakresie remontów kapitalnych i inwestycji.

Warsztaty prawie całkowicie przestały współpracować z brzeskim Agrometem, który znalazł się na pograniczu bankructwa i nawiązały współpracę z górnictwem w zakresie produkcji części do urządzeń hydrauliki siłowej, rozwijając ją sukcesywnie w następnych latach, aż do wykonywania kompletnych siłowników hydraulicznych.

W roku 2000 prowadziliśmy dalszą modernizację stacji diagnostycznej wydając na certyfikowane urządzenia do badań pojazdów kwotę około 100 000 zł,

Warsztat naprawy samochodów prowadzi również serwis w zakresie:

 • wymiany ogumienia firmy Stomil Dębica,
 • wymiany oleju firmy Castrol,
 • obsługi i napraw kosiarek spalinowych i elektrycznych.

Oferujemy również usługi w zakresie obróbki skrawaniem, ślusarstwa, spawalnictwa, stolarki.

Warsztaty zatrudniały wówczas 30 pracowników.

Istotnym osiągnięciem szkoły i warsztatów w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej do nauczania praktycznego było wybudowanie na początku lat 80 - tych placu manewrowego od nauki jazdy.

Inwestycja ta ,modernizowana w kolejnych latach, umożliwiła uzyskanie przez szkołę certyfikatu na prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców.

Stworzyło to możliwość prowadzenia szklenia zarówno dla naszych uczniów jak i osób z zewnątrz, organizując w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego kursy samochodowe.

Plac manewrowy w naszej szkole jest jedynym tego typu obiektem w szkołach województwa opolskiego.

Niestety i ten etap działalności zespołu szkoł uległ w roku 2010 likwidacji. Jedynie działa do dnia dzisiejszego Stacja Kontroli Pojazdów zatrudniająca dwóch diagnostów.

 

Gospodarstwo Szkolne

Gospodarstwo rolne przy szkole rolniczej w Grodkowie zostało powołane 1 września 1948 roku.

Historia Gospodarstwa to żywa ilustracja przemian, jakie w okresie powojennym następowały w polskim rolnictwie. Droga ta prowadziła od konnego pługa do kombajnu.

Plony zbóż z okresu pierwszych lat gospodarowania nie były imponujące, średnio od 11 do 13 q z ha. Mozolną pracą załoga doprowadziła pola do wysokiej kultury i znaczącego wzrostu plonów, i tak z końcem lat 60-tych wydajność zbóż z ha wynosiła w granicach 20 q. a w roku 1978 uzyskano - 48 q.

W kolejnych latach Gospodarstwo ustawicznie rozwijało się, przyjmowało nowe ziemie. Uzyskiwane wyniki w produkcji zbożowej stanowiły zachętę do dalszego wysiłku i podnoszenia wyników produkcyjnych w pozostałych działach gospodarstwa.

Dalszy postęp był wynikiem zbiorowego wysiłku kierownictwa i załogi oraz stosowania nowych technologii w produkcji i zmian w organizacji pracy.

Uzyskiwane wyniki produkcyjne gospodarstwa zostały pozytywnie ocenione przez władze wojewódzkie, co spowodowało, że w 1978 roku Gospodarstwo zostało uroczyście przyjęte do "Klubu Mistrzów Plonów" województwa opolskiego

Rok szkolny 1960-61 przebiegał pod znakiem przygotowań do obchodów 10-lecia szkoły, równocześnie rozpoczęto pracę przygotowawcze do planowanej rozbudowy obiektów gospodarstwa.

Na przełomie lat 70 / 80 widoczny był dalszy dynamiczny rozwój Gospodarstwa, obszar użytków rolnych wzrósł do 450 ha, a załoga powiększyła się do 35 pracowników. Równocześnie realizowano następujące inwestycje produkcyjne i socjalne:

 • budynek mieszkalny dla 12 rodzin,
 • chlewnię bateryjną na 300 szt. trzody,
 • jałownik do zimnego wychowu cieląt,
 • oborę z mechanicznym systemem usuwania obornika,
 • zmodernizowano magazyny zbożowy i paszowy oraz budynki inwentarskie,
 • zbudowano nowe drogi dojazdowe do obiektów,
 • urządzono pomieszczenia wydziału praktycznej nauki zawodu dla uczniów i nauczycieli.

Dzięki wysiłkowi pracowników gospodarstwa możliwym było zagospodarowanie całego areału użytków rolnych i pomieszczeń inwentarskich.

Gospodarstwo prowadziło produkcję nasienną i hodowlaną, a we współpracy z Akademią Rolniczą z Wrocławia, doświadczenia polowe w uprawach nowych gatunków roślin.

Wspólny wysiłek szkoły, warsztatów i gospodarstwa umożliwił stworzenie nie tylko wzorowego przedsiębiorstwa produkcji rolniczej ale i nowoczesnej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu użytkowania maszyn i narzędzi rolniczych, oraz organizacji praktyk zawodowych. Grupy uczniów z nauczycielami uczestniczyły bezpośrednio w procesach produkcyjnych prowadzonych w różnych działach gospodarstwa.

Powszechnie znany i doceniany był udział nauczycieli w pracach żniwnych. Nauczyciele zajęć praktycznych Panowie Henryk Ceracy, Zdzisław Nowak, Jan Drab, Jacek Miniewicz byli uczestnikami wielu kampanii żniwnych i to o nich mówiono "profesorowie kombajniści".

W okresie tych znaczących osiągnięć produkcyjnych, inwestycyjnych i dydaktycznych gospodarstwem kierowali Panowie: Mieczysław Pokryszko, Tadeusz Hauptmann, Józef Szczurowski.

Zmiany w polityce rolnej państwa w końcu lat 80 - tych spowodowały zmianę statusu gospodarstw szkolnych, zostały one stopniowo wyłączone ze struktury szkół rolniczych, ponadto zmianie uległy programy nauczania i warunki organizowania zajęć praktycznych.

Nasze gospodarstwo szkolne przeszło do historii.


Wybrane problemy pracy wychowawczej
Rok 1953 przyniósł niespodziewany sukces wychowawczy - szkolny zespół pieśni i tańca pracujący pod kierunkiem Pana Antoniego Kolarza zajął pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół Rolniczych. Wizytator z Ministerstwa Rolnictwa na wrześniowej radzie pedagogicznej złożył w imieniu ministra najserdeczniejsze podziękowania młodzieży i opiekunowi.

W roku 1957 kroniki szkolne odnotowują dwa istotne wydarzenia:

 • wprowadzenie nauki religii do szkoły, pierwszym katechetą był ks. Józef Blaszyński,
 • oraz zorganizowanie pierwszych obchodów Dnia Nauczyciela.

W kronice szkoły pod datą 1958 roku możemy również przeczytać następująca notatkę: "dnia 23 września 1958 r. obchodzono w Technikum po raz drugi, tym razem bardzo uroczyście, Dzień Nauczyciela. Nauczyciele otrzymali nagrody po 500 zł. Po części oficjalnej odbyła się zabawa w parterowych salach szkoły pięknie udekorowanych na tą uroczystośc. Przygrywała cygańska orkiestra. W tym też dniu została wydana jednodniówka szkół rolniczych woj. opolskiego "Agrotechnik", w której i naszej szkole poświęcono wiele miejsca".

W 1960 roku zorganizowano Klub Nauczycielski. Do klubu zapisała się większość nauczycieli i pracowników administracji. W działalności klubu prowadzono wiele ciekawych form zajęć: nauka brydża, spotkania towarzyskie, wieczory dyskusyjne. Przewodniczącą klubu została Pani Halina Stefańska. Z czasem klub został przeniesiony do większego pomieszczenia w suterynie szkoły, gdzie istniały warunki do przygotowywania posiłków (drugie śniadania i obiady) dla członków klubu i innych pracowników szkoły. Działalność gastronomiczną prowadziła Pani Stefania Rolkowa.

W 1974 roku zakończona została budowa miejskiego ośrodka rekreacyjnego, który powstał przy czynnym udziale pracowników i uczniów naszej szkoły - przepracowaliśmy łącznie około 40 tysięcy roboczogodzin.

Rok 1986 przyniósł kolejny sukces. Szkolny Zespół zdobył wyróżnienie I Stopnia w VII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Wokalno - Instrumentalnych.

W szkole, do tej pory typowo męskiej, pojawiły się w roku 1993 dziewczęta z Liceum Ekonomicznego, co dało okazję do przeprowadzenia w następnym roku pierwszych w dziejach szkoły wyborów MISS i MISTERA.

Cała impreza w wersji rozrywkowej przeprowadzona była w Dniu Wiosny.

MISS szkoły została Edyta Sławecka , a MISTEREM - Krzysztof Lupa. Nad przygotowaniem imprezy czuwali Państwo Helena i Władysław Soluchowie.

Ciekawą formą pracy wychowawczej było wydawanie gazetki szkolnej. Losy tego przedsięwzięcia były następujące:

 • w styczniu 1991 roku wydany został numer zerowy gazetki szkolnej GAR - Gazeta Ambitnych Rolników. Gazetka powstała z inspiracji uczniów i nauczyciela polonisty Pani Małgorzaty Szeląg. W drukowaniu gazetki aktywnie uczestniczył Jan Sowa. Redakcja liczyła 18 uczniów. Redaktorem naczelnym był Robert Czajkowski. Gazetka wydawana była do czerwca 1994 r.
 • w czerwcu tego roku gazetka "GAR" zdobyła wyróżnienie na II Wojewódzkim Konkursie-Giełdzie Czasopism Szkolnych,
 • od 1 września obecnego roku szkolnego następiła zmiana nazwy gazetki. Nowa nazwa - "GARek" powstała w związku z uruchomieniem w naszym Zespole Szkół Liceum Ekonomicznego, w którym większość stanowią dziewczęta. Do "Ambitnych Rolników" dołączyły "ekonomistki".

Patronat nad gazetką szkolną objął Pan Władysław Soluch, wicedyrektor i nauczyciel techniki biurowej. W redagowaniu pomoc językową zapewniała Pani Iwona Sibińska nauczyciel języka polskiego. W drukowaniu gazetki uczestniczył Pan Jan Sowa, nauczyciel przedmiotów technicznych.

Redakcja liczyła 18 uczniów. Redaktorem naczelnym był Rafał Kruszyński. Gazetka ukazywała się do czerwca 1997 r. Wydano 12 numerów.

Gazetka zdobyła II miejsce w kategorii czasopism szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego w konkursie zorganizowanym w 1996 r.

 • w roku 2000 zaczęła ukazywać się gazetka szkolna w nowej formie i pod nową nazwą "REJS". Powstała ona z inspiracji uczniów i nauczyciela polonisty Pani Anetty Zych Rzepeckiej. Zespół redakcyjny liczy 11 uczniów. Społeczność uczniowska i dyrekcja szkoły powitała tą inicjatywę z dużym zainteresowaniem.

Życzę Pani Profesor i redakcji wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji tego przedsięwzięcia wychowawczego.

Ciekawą formą pracy wychowawczej szkoły jest stała współpraca z Domem Dziecka w Strzegowie.

Szkolne Koło PCK pod opieką Pani Heleny Soluch, wspomagane finansowo przez grodkowskich sponsorów, organizuje spotkania świąteczne MIKOŁAJKI z wychowankami. Podobne spotkania odbywają się również z okazji Dnia Dziecka i organizowane są od 1989 roku.

Od 1998 roku najlepsi uczniowie z poszczególnych typów szkól otrzymują rekomendację Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego do ubiegania się o stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów.

Wychodząc naprzeciw narastającej fali zagrożenia młodzieży uzależnieniami w 2000 roku zorganizowana została w szkole powiatowa konferencja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

W wyniku ustaleń konferencji opracowany został "Powiatowy Program Przeciwdziałania Uzależnieniom".

W realizacji tego programu uczestniczy Pani Daniela Bałaj wicedyrektor szkoły jako lider zadania "Młodzież dla siebie". W ramach realizacji tego zadania powstała Grupa Liderów Młodzieżowych "Sznurówka " zrzeszająca około 20 uczniów naszych szkół.

Przedstawiane działania w sferze problematyki wychowawczej szkoły stanowią tylko jej wybrany fragment.


Olimpiady i konkursy
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W historii udziału szkoły w zawodach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych możemy odnaleźć informacje o licznych zwycięstwach, wyróżnieniach i nagrodach jaki były udziałem naszych uczniów.

Wspomnę tylko, że indeksy uprawniające do podjęcie studiów wyższych bez egzaminów wstępnych uzyskali między innymi:

 • w roku 1969 uczeń Janusz Wojtuś,
 • w roku 1990 uczeń Tomasz Milanowski,
  uczniowie pracowali pod opieką Pana Józefa Sebastiana,
 • w roku 1995 uczniowie Paweł Niedzielski i Tomasz Klimowicz
 • w roku 1996 uczeń Artur Moskalewicz
 • w roku 1997 uczeń Jan Janeczek
 • w roku 1999 uczeń Janusz Kuźniar
  uczniowie pracowali pod opieką Pana Jacka Miniewicza

W roku 1999 uczestniczyliśmy w zawodach Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,

Do finału krajowego w Siedlcach zakwalifikował się uczeń Janusz Kubieniec.

Opiekunem olimpiady był Pan Władysław Soluch.

Konkurs BHP

Z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu i Kuratorium Oświaty organizowany jest od roku 1996 Wojewódzki Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą we wszystkich eliminacjach tego konkursu uzyskując liczne wyróżnienia i nagrody. Szkolnym opiekunem konkursu jest Pan Andrzej Chwałek - technik BHP.

Konkursy dotyczące Unii Europejskiej

Ciekawą formą pracy pozalekcyjnej jest działalność szkolnego Klubu Unii Europejskiej pod opieka Pani Reginy Synówki nauczyciela historii.

W roku 2000 uczniowie uczestniczyli w eliminacjach szkolnych i regionalnych Krajowej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,

Ponadto w grudniu tego roku w Nysie odbyło się seminarium pt. "Dostosowanie polskiego systemu kształcenia rolniczego do potrzeb Unii Europejskiej na przykładzie Francji". Organizatorami seminarium były: Zespół Szkól Rolniczych CKU w Nysie oraz Izba Rolnicza w Opolu.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele szkoły: Bohdan Górzny i Władysław Soluch, który wygłosił referat na temat "Rolnicze Centra Kształcenia Praktycznego, ich rola i zadania w obliczu zmian w systemie edukacji i rolnictwie polskim - na przykładzie woj. opolskiego".

W bieżącym roku szkoła uczestniczyła w dwóch konkursach Wiedzy o Integracji Europejskiej i Unii Europejskiej:

 • jednym zorganizowanym przez Departament Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, oraz
 • drugim zorganizowanym przez Starostwo powiatowe w Brzegu.

Problematyka wiedzy o Unii Europejskiej zdobywa coraz szersze zainteresowanie wśród młodzieży, co świadczy o ich perspektywicznym myśleniu i chęci uczestniczenia w przygotowaniach do procesu integracji.

Konkursy Orki

Ciekawą formą rywalizacji uczniów szkół mechanizacji rolnictwa były konkursy orki organizowane na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym i krajowym.

Do szczególnych osiągnięć naszej szkoły w tych konkursach należy zaliczyć zdobycie tytuł Wicemistrza Polski w orkach przez ucznia Zbigniewa Półchłopka podczas III Krajowego Konkursu Orki Szkół Rolniczych zorganizowanego w Grodkowie w roku 1990.

Opiekunem ucznia był Pan Marek Wideł nauczyciel zajęć praktycznych, a głównym organizatorem całego konkursu - Pan Władysław Soluch kierownik szkolenia praktycznego.

Udział uczniów naszej szkoły w przedstawionych formach działalności pozalekcyjnej nie wyczerpuje bogactwa zainteresowań i ambicji uczniów i nauczycieli.

Przykładem z ostatnich lat mogą być następujące działania:

 • W roku 1993 uczeń Artur Steckert, pracujący pod kierunkiem Pani Bożeny Pączkiewicz został laureatem Centralnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Warszawie i otrzymał indeks na wydział prawa.
 • W roku 1998 zorganizowano w szkole finał wojewódzkiego Regionalnego Turnieju Historycznego "Przeszłość oraz zwyczaje i obrzędy ludowe Śląska Opolskiego".

Organizatorzy turnieju:

 • Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe,
 • Opolskie Kuratorium Oświaty,
 • Urząd Miasta i Gminy Grodków,
 • Towarzystwo Miłośników Grodkowa


bardzo wysoko ocenili poziom przygotowania i warunki stworzone dla jego uczestników. Wyrazem tych ocen były liczne podziękowania i gratulacje przekazywane na ręce dyrektora. Osoby odpowiedzialne ze strony szkoły: Daniela Bałaj - wicedyrektor i Regina Synówka - nauczyciel historii.

 • W roku 1999 szkoła uczestniczyła w konkursie pod nazwą "Nasze Korzenie" zorganizowanym w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Szkolną wystawę konkursową przygotowali Panowie Władysław Soluch - wicedyrektor zespołu i Ludwik Filipowski nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
 • W roku 2000 szkoła zorganizowała II etap 26 Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej. Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie szkół średnich woj. dolnośląskiego i opolskiego.
  Organizatorem olimpiady byli:
 • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Opolu
 • Odział Polskiego Towarzystwa Geograficznego przy Uniwersytecie Wrocławskim.


Uczestnicy i organizatorzy bardzo wysoko ocenili poziom przygotowania i wszechstronną pomoc ze strony szkoły w przeprowadzeniu zawodów, czego dowodem były listy z podziękowaniami kierowane na ręce dyrektora i nauczyciela geografii.
Szkolnym opiekunem olimpiady była Helena Hauptmann - nauczyciel geografii i ekonomii.

 • W tym samym roku zorganizowano jeszcze dwa konkursy: Mitologiczny pod kierunkiem nauczycieli biblioteki Pań Małgorzaty Kwaśniak i Bożeny Pączkiewicz, oraz Recytatorski "Poezja Wisławy Szymborskiej" zorganizowany przez polonistki panie Anettę Zych Rzepecką i Iwonę Sibińską.

Działalność turystyczna i sportowa
W kronice szkoły pod datą roku 1955 widnieje zapis: "Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego odbył się słynny mecz piłki nożnej Rada Pedagogiczna kontra uczniowie. Mecz przysporzył wiele emocji zarówno nauczycielom jak i uczniom". Kronika nie odnotowuje wyniku meczu.

Początki działalności turystycznej sięgają roku 1958 kiedy to zorganizowano Szkolne Koło PTTK.

W kolejnych latach historia szkoły odnotowuje coraz liczniejsze informacje z dziedziny sportu i turystyki:

 • w latach 1958 - 1965 organizowane były czerwcowe wyścigi kolarskie Szkolnego Koła PTTK na trasie Grodków - Nysa - Otmuchów - Grodków. Trasa liczyła 77 km.,
 • w maju 1959 roku zorganizowano pierwszą spartakiadę szkolną,
 • w 1964 roku Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu w imieniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki złożył na ręce dyrektora Mieczysława Linarda serdeczne podziękowanie dla grona pedagogicznego i młodzieży za przygotowanie i udział w Centralnych Pokazach Gimnastycznych zorganizowanych w Warszawie.

Szkolną działalność turystyczną w latach 80 i 90 w znacznym stopniu ułatwiało posiadanie własnego autokaru.

W kolejnych latach ukształtowała się zasada że każda klasa organizowała co roku wycieczkę lokalną i raz w okresie nauki wycieczkę kilkudniową krajowa lub zagraniczną.

Szczególnie ciekawe były wycieczki do Francji, Hiszpanii i Włoch zorganizowane w latach 90 tych.

Piłka ręczna

Wśród wielu dyscyplin sportowych uprawianych w naszej szkole największe sukcesy osiągnęliśmy w piłce ręcznej chłopców.

W roku 1965 rozpoczyna działalność szkolna drużyna piłki ręcznej - przyszły wielokrotny Mistrz Polski, prowadzona do dzisiaj przez nauczyciela wychowanie fizyczne Pana Jerzego Piotrowicza.

Pierwszy sukces odnosi drużyna po dwóch latach pracy zdobywając w roku 1967 Mistrzostwo Polski na Centralnych Igrzyskach Młodzieży Szkól Rolniczych w Gdańsku Oliwie.
Pierwszymi złotymi medalistami zostali następujący uczniowie:

 • Bortnik Bolesław
 • Dziasek Henryk
 • Onik Emil
 • Kalmuk Piotr
 • Kurpiel Marian
 • Nowakowski Zenon
 • Niedopytalski Waldemar
 • Paluch Jacek
 • Palka Mieczysław
 • Szczepaniak Tadeusz
 • Słaboń Waldemar
 • Szkotak Wiesław

Kolejne sukcesy szkoły w piłce ręcznej to:
I miejsce w roku:

 • 1969 w Lublinie,
 • 1971 w Legnicy,
 • 1975 w Białymstoku,
 • 1993 w Pile,
 • 1995 w Białymstoku,
  II miejsce w latach: 1973, 1979, 2001,
  III miejsce w roku 1997

W latach 70 i 80-tych medale na Centralnych Igrzyskach Młodzieży Szkól Rolniczych i LZS w piłce ręcznej zdobyło 47 uczniów.

W okresie tym nasi absolwenci; Marek Ciach, Krzysztof Juwa, Henryk Mrowiec, Marek Pazdur występowali w młodzieżowej kadrze narodowej w piłkę ręczną, a Henryk Mrowiec i Marek Pazdur byli uczestnikami Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w roku 1980.

Pragnę podkreślić, iż nasi uczniowie i absolwenci tworzyli również drużynę piłki ręcznej Grodkowskiego Klubu Sportowego która w latach 80 awansowała do II ligi.
W zespole tym grali:

 • Adamczyk Jerzy
 • Bortnik Bolesław
 • Dyrbusz Henryk
 • Dziasek Edward
 • Gielas Bogdan
 • Gottwald Zbigniew
 • Kurpiel Marian
 • Leks Leopold
 • Mrowiec Henryk
 • Pazdur Marek
 • Prokop Lech
 • Świerczyński Lech
 • Sosiński Jerzy
 • Urbański Bronisław
 • Wolak Zdzisław
 • Ziółkowski Krzysztof

Szkolna reprezentacja piłki ręcznej uczestnicząca w Igrzyskach LZS i Szkół Rolniczych w Stargardzie Szczecińskim w bieżącym roku wywalczyła II miejsce.

Opiekunem i trenerem naszej drużyny przez te wszystkie lata jest Pan Jerzy Piotrowicz, dzisiaj już emeryt, były nauczyciel wychowania fizycznego.

Składam wyrazy najwyższego uznania dla Jego twórczej pracy wychowawczej i sportowej.

Sport kartingowy

Początki działalności Sekcji Kartingowej w szkole sięgają roku 1973. W tym bowiem roku sekcja startuje po raz pierwszy biorąc udział w Eliminacjach Okręgowych do Kartingowych Mistrzostw Polski w kat. młodzieżowej.

Opiekunem sekcji w początkach jej działalności był Pan Wojciech Weyman nauczyciel przedmiotów zawodowych i kierownik stacji diagnostycznej.

W początkach działalności sekcja posiadała 4 wózki wykonane przez zawodników i pracowników technicznych warsztatów. Najlepszym zawodnikiem był wówczas Jerzy Długosz.

W pracy sekcji aktywnie uczestniczył Pan Bohdan Rutkiewicz - kierownik warsztatów szklonych i inni pracownicy techniczni warsztatów

Po paru latach intensywnej pracy zawodników i opiekunów sekcja zdobywa dużą popularność w szkole i środowisku kartingowym w województwie - dorobiła się już 8 nowoczesnych wózków.

Dzięki wysiłkowi opiekunów sekcji i pracowników warsztatów szklonych powstaje oprzyrządowanie do produkcji zespołów hamulcowych i części zamiennych układu jezdnego. Kluby i sekcje kartingowe z terenu kraju nawiązują współpracę z naszą sekcją i warsztatami w zakresie wykonawstwa nowych wózków i zakupu części zamiennych.

Doświadczenie zawodników zdobyte podczas wielu startów, coraz lepsza jakość sprzętu oraz wiek umożliwiają wprowadzenie zawodników do kategorii wyścigowej.

W początkach latach 70 - tych sekcja intensywnie rozwija się. Jest to okres licznych startów naszych zawodników w kategorii wyścigowej.

Czołowe miejsca w zawodach o Mistrzostwo Polski zajmują: Andrzej Maksymowicz, Jerzy Adamczyk, Stanisław Marcinkowski.

Od 1977 roku zmniejsza się częstotliwość startów. Postęp techniczny w konstrukcji sprzętu oraz znaczący wzrost cen wózków, silników i innych zespołów powodują coraz mniejszą skuteczność uzyskiwania wysokich wyników sportowych oraz znaczny wzrost kosztów działalności sekcji. Praca sekcji skupia się na szkoleniu i modernizacji sprzętu.

Rok 1980 przynosi wzrost aktywności sportowej sekcji, jesteśmy coraz częściej obecni na torach kartingowych województwa i kraju. Opiekę nad sekcją sprawują Panowie Janusz Kulikowski i Jan Romian.

W latach 1980 - 85 w sekcji wykonany jest sprzęt kartingowy w oparciu o dokumentację sprzętu zachodniego.

Nowe modele wózków zbudowanie w warsztatach szkolnych, uruchomienie toru do nauki jazdy oraz wytężona praca szkoleniowa zawodników i opiekunów sekcji spowodowały wzrost wyników sportowych.

Szkolna sekcja w kolejnych startach zajmuje czołowe miejsca zespołowe i indywidualne w Okręgowych i Strefowych Eliminacjach do Kartingowych Mistrzostw Polski i tak w roku:

 • 1985 i 1986 zdobyliśmy tytuł Wicemistrza Okręgu Opolskiego w kategorii młodzieżowej,
 • 1987 i 1993 tytuł Mistrza Okręgu Opolskiego w Kategorii Młodzieżowej,
 • 1987 Andrzej Romian zdobył tytuł kartingowego Mistrz Okręgu Opolskiego Kategorii Popularnej

Do szczególnie aktywnych zawodników końca lat 80 - tych należy zaliczyć następujących uczniów: Marek Bałaj, Marek Ilów, Krzysztof Łuciów, Leszek Łuciów, Andrzej Romian, Jacek Rosół, Rafał Rozański, Paweł Gajewski, Krzysztof Hala, Władysława Masiarz, Andrzej Gregorowicz Artur Janik - zajmowali oni medalowe miejsca w zawodach okręgowych i strefowych w klasie młodzieżowej i popularnej.

Kolejne lata przyniosły znaczne pogorszenie kondycji finansowej szkoły i warsztatów czego następstwem było ograniczenie wydatków we wszystkich formach działalności, w tym sportowej.

Sekcja kartingowa przestała istnieć.

Badminton

W latach 80 w szkolnej działalności sportowej pojawiła się zupełnie nowa dyscyplina sportowa - badminton, której wielkim pasjonatem i trenerem był Stanisław Sudół nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W roku 1984 szkoła otrzymała dyplom uznania za działalność w popularyzacji rozwoju tej dyscypliny sportowej na terenie województwa opolskiego, a Jarzy Piotrowicz zajął I miejsce w Rejonowym Turnieju Klasyfikacyjnym Juniorów.

Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Od 1999 roku szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Związek Motorowy i Komendę Główną Policji.
Opiekunem szkolnej drużyny jest Pan Janusz Jarosławski kierownik szkolenia praktycznego.

Zadaniem turnieju jest popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy, znajomość historii motoryzacji, umiejętność wykonywania podstawowych czynności z zakresu obsługi technicznej samochodu.

W dotychczasowych startach szkolny zespół w składzie Marcin Moczarski, Paweł Pawlus Jarosław Mazurek Krzysztof Stankiewicz Michał Lewicki uzyskiwał czołowe miejsca w zawodach powiatowych i wojewódzkich.

Przedstawione osiągnięcia w wybranych dyscyplinach sportowych nie wyczerpują tematu roli sportu w 50 - letniej historii szkoły.
W wielu okresach powstawały zespoły uczniów zainteresowane różnymi dyscyplinami sportowymi.

W każdym jednak przypadku potwierdzała się zasada, iż musiał pojawić się nauczyciel, lider i pasjonat, który chciał i potrafił zgromadzić wokół siebie grupę uczniów, potrafił rozbudzać i kształtować ich zainteresowania określoną dziedziną sportu a następnie mobilizować ich do bardzo długiej i wytrwałej pracy. Potem przychodziły wyniki, radość z uzyskiwanych sukcesów, ale i niejednokrotnie gorycz porażki.

Nasza szkoła miała w swojej historii to szczęście, że pojawiali się tacy nauczyciele.

NASZA SZKOŁA

herb grodkow

Początki oświaty rolniczej w Grodkowie sięgają roku 1948 kiedy to Powiatowy Inspektor Oświaty Rolniczej podjął decyzję o utworzeniu Średniej Szkoły Rolniczej. Na początku szkoła oferowała naukę tylko w zawodach rolniczych (np. Technik mechanizacji rolnictwa) dopiero w późniejszych latach po zmianach organizacyjnych (m.in. dołączeniu Zespołu Szkół Zawodowych w roku 2001 oraz Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie w roku 2021) i utworzeniu Zespołu Szkół nastąpił dynamiczny rozwój placówki i poszerzenie oferty edukacyjnej.

KONTAKT

   ul. Krakowska 20, 49-200 Grodków

   tel. 77 415-52-94

   e-mail: kontakt@zsgrd.pl


  Numer konta: 03 88700005 2001 0033 0136 0001


   Poniedziałek - Piątek:    700 - 1500