eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

rekru2

ZASADY ZGŁOSZENIA FORMULARZA (PODANIA) ELEKTRONICZNEGO DO SZKOŁY

 1. W formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej wybieramy maksymalnie 3 szkoły. W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata.
 2. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania).
 3. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji zostanie podany do wiadomości po uruchomieniu systemu elektronicznego naboru.
 4. Do wszystkich klas technicznych wymagane minimum punktowe będzie wynosić 60 pkt (razem z egzaminem gimnazjalnym lub szkoły podstawowej).
 5. Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań).

Terminarz rekrutacji dla kandydatów
na rok szkolny 2020/2021
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie

CZYNNOŚĆ

TERMIN

 
 

rejestracja na stronie (www.opolskie.edu.com.pl),

złożenie wniosku (wydruku z programu)do szkoły pierwszegowyboru, możliwość zmiany decyzji i przeniesienie wniosku do innej szkoły

od 11 maja 2020 r. do

23 czerwca 2020 r.

(do godz.15:00)

 

wprowadzenie do systemu danych o osiągnięciach (oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia), uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia wydanego przez komisje konkursowe (laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych)

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

(do godziny 15:00)

 

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

13 lipca 2020 r.

 

Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

Do 14 lipca

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły               i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 2 zdjęć, karty zdrowia (brak oryginałów jest równoznaczny ze skreśleniem z listy kandydatów)

13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

(do godziny 15:00)

 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i podanie informacji o wolnych miejscach

21 lipca 2020 r.

(do godziny 14:00)

 

w przypadku niedoboru kandydatów ogłoszenie postępowania uzupełniającego, składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

Od 22 lipca do 27 lipca 2020 r.

 

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły

Do 29 lipca 2020r.

 

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

Do 17 sierpnia 2020r

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów

17 - 21 sierpnia 2020 r. (do godziny 15:00)

 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie i podanie informacji o wolnych miejscach

24 sierpnia 2020 r.

godzina 14:00

 

 WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRODKOWIE

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz.2156 oraz z 2016 r. poz.35 i 64 ze zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim. Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne
1.    W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną.

Zadania Komisji:
a)    podanie do wiadomości informacji dotyczących naboru do szkoły, zawartych w regulaminie rekrutacji. Regulamin rozpowszechniony zostanie poprzez umieszczenie:

•    na stronie internetowej szkoły (https://zsrgrd.pl/)

•    w gablocie  na parterze szkoły,

•    na stronach elektronicznego systemu naboru (www.opolskie.edu.com.pl),

b)    przyjmowanie i weryfikowanie podań składanych przez kandydatów,

c)    przyjmowanie kopii wymaganych dokumentów od kandydatów oraz rzetelne weryfikowanie danych wprowadzonych przez kandydatów do komputerowej bazy,

d)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w wyniku pierwszego naboru,

e)    przyjmowanie od kandydatów, zakwalifikowanych do szkoły, oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego),

f)    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej,

g)    listy, o których mowa w punktach d) i f) Komisja podaje do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły. Listy zawierają: imię i nazwisko kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej.

h)    ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc po pierwszym naborze,

i)    sporządzenie protokołu rekrutacji.

 

2.    O zakwalifikowaniu do klasy o wybranym ukierunkowaniu decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale.

3.    Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  o  zasięgu  ogólnopolskim  oraz  laureaci  konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wskazanej przez siebie klasy w pierwszej kolejności.

4.    W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja do szkoły prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru. Elektroniczną rekrutację przeprowadza i nadzoruje Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego
w Brzegu. Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie www.opolskie.edu.com.pl

5.    Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe.

6.    W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nabór odbywa się do następujących klas.

TECHNIKUM W GRODKOWIE - 5 - letnim - cyklu kształcenia w zawodzie:
•    technik informatyk
•    technik ekonomista
•    technik hotelarstwa
•    technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
•    technik pojazdów samochodowych
•    technik logistyk

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W GRODKOWIE o 3 – letnim cyklu kształcenia
w zawodzie:

 • fryzjer
 • kucharz
 • sprzedawca
 • murarz – tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator maszyn rolniczych, mechanik pojazdów motocyklowych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • lakiernik
 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • cukiernik, piekarz
 • stolarz
 • tapicer
 • krawiec
 • magazynier
 • i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata
Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
 w Grodkowie  może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:
1.    Maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,
o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.)
2.    Maksymalnie 100 punktów: za uzyskane na świadectwie oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę; za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (* uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty, albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły); za świadectwo z wyróżnieniem; za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły

t1

 3.    W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu przyznaje się następujące punkty (max 72):

każdy z czterech przedmiotów

ocena

liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 

Dla kandydatów do klas pierwszych do wszystkich profili będą brane pod uwagę oceny z przedmiotów

Przedmioty brane pod uwagę przy ustalaniu liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie:

Nazwa szkoły

Zajęcia edukacyjne, z których oceny zostaną przeliczone na punkty

Technikum Informatyczne

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

Technikum Ekonomiczne

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia

Technikum Hotelarstwa

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia

Technikum Mechanizacji Rolnictwa
i Agrotroniki

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

Technikum Pojazdów Samochodowych

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

Technikum   Logistyczne

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

j. polski, matematyka, biologia, historia

       W przypadku, gdy uczeń nie uczył się j. angielskiego – inny język nowożytny

Punktacji podlegają inne osiągnięcia ucznia, które będą miały znaczenie w dalszej edukacji w szkole:
 1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
 2) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
•    międzynarodowym –  4 punkty,
•    krajowym        –  3 punkty,
•    wojewódzkim   –  2 punkty,
•    powiatowym    –  1 punkt;
3)    udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i konkursach tematycznych:
Na szczeblu wojewódzkim:
•    Dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
•    Dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów,
•    Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów,
•    Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
•    Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
•    Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty;

Na szczeblu o zasięgu ponad-wojewódzkim:
•    Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
•    Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,
•    Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
Na szczeblu  międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:
•    Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 10 punktów,
•    Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 4 punkty,
•    Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 3 punkty;
•    stały udokumentowany wolontariat – 3 punkty.
4) dodatkowe osiągnięcia, takie jak:
•    stały udokumentowany wolontariat – 3 punkty.
•    wielodzietność rodziny kandydata,
•    niepełnosprawność kandydata,
•    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
•    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy wykażą:
•    wielodzietność rodziny kandydata,
•    niepełnosprawność kandydata,
•    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
•    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
•    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 
Warunkiem przyjęcia do wybranej klasy jest:
 limit miejsc: do 30 uczniów w każdym typie szkoły,
•    istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

 

Do pobrania:

 Oświadczenie pracodawcy

 Zasady rekrutacji

 

Odwiedza nas 161 gości oraz 0 użytkowników.

wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

logo na strone

rcre

moodle-logo

image001

moll